POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Wolności z siedzibą przy ul. Hożej 27/14, 00-521 Warszawa, NIP 7010340617, REGON 146099436, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000417714 (dalej: „Administrator”).
 2. Administrator prowadzi serwis internetowy pod adresem http://www.helpukraine.com.pl (dalej: „Serwis”).
 3. Użytkownik Serwisu (dalej: „Użytkownik”), przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu i usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, jest zobowiązany zapoznać się z treścią Polityki Prywatności.
 4. Wszelkie oświadczenia, zapytania i informacje dotyczące danych osobowych, w tym realizacji praw, mogą być przekazane Administratorowi za pośrednictwem:
  1. poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@instytutwolnosci.pl;
  2. za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie;
  3. pisemnie na adres siedziby Administratora.
 5. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).
 6. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu:
  1. na który Użytkownik wyraził zgodę (na podstawie art. 6 ust. 1 lir a RODO);
  2. świadczenia usług drogą elektroniczną (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO);
  3. zawarcia i wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust.1 lit b RODO);
  4. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
  5. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (tj. realizacji zadań statutowych Administratora);
  6. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO), czyli:
   • przyjmowania zgłoszeń, udzielania odpowiedzi na pytania i inne wiadomości przesłane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej, jak również kierowane drogą telefoniczną;
   • prowadzenia analiz i statystyk;
   • zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu i usług;
   • polepszania jakości usług, w tym dostosowywania Serwisu do preferencji użytkowników;
   • prowadzenie marketingu bezpośredniego;
   • dostarczania informacji o usługach;
   • dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami.
  7. Podanie danych jest warunkiem korzystania przez Użytkownika z Serwisu i usług. Niepodanie danych może uniemożliwić prawidłowe korzystanie z Serwisu i usług, jak również uzyskanie odpowiedzi na pytania i wiadomości.
  8. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, np. obsługę teleinformatyczną Serwisu (np. usługi hostingu), obsługę prawną (adwokaci/radcowie prawni), usługi marketingowe.
  9. W przypadku dokonania darowizny na cele statutowe, Administrator otrzyma od banku/instytucji płatniczej dane osobowe darczyńcy (dane identyfikacyjne, dane o wysokości darowizny, dacie jej dokonania, rachunku bankowym darczyńcy, informacje o transakcji).
  10. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich, jednak wyłącznie na zasadach określonych w rozdziale V RODO. Co do zasady Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do państw trzecich, ani organizacjom międzynarodowym.
  11. Dane Użytkowników nie będą podlegały profilowaniu, ani innym formom zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
  12. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez czas konieczny do korzystania z Serwisu i usług, jak również realizacji celu, w jaki zostały zebrane. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przez przepisy prawa (np. przepisy dotyczące rachunkowości – w przypadku wpłaty darowizn). Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofaniu zgody. W przypadku pojawienia się roszczeń, Dane osobowe będą przetwarzane przez okres dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami. Nie dłużej niż do upływu terminu przedawnienia roszczeń lub zakończenia postępowania.
  13. Użytkownikom przysługują następujące prawa:
 • Prawo dostępu do danych osobowych

Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora.

 • Prawo do sprostowania danych osobowych

Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

 • Prawo do usunięcia danych osobowych

W przypadkach wskazanych w RODO Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

W przypadkach wskazanych w RODO Użytkownikom przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 • Prawo do przenoszenia danych osobowych

Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od Administratora, danych osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone do Administratora.

 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, tj. z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO.

 • Prawo do wycofania zgody

Użytkownikom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Prawo wniesienia skargi

Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 1. W Serwisie mogą znajdować się odnośniki do witryn zewnętrznych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość znajdującą się poza Serwisem.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania Danych Osobowych. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.