Regulamin serwisu

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 

I. Postanowienia ogólne

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

   1. „Administrator” – Fundacja Instytut Wolności z siedzibą przy ul. Hożej 27/14, 00-521 Warszawa, NIP 7010340617, REGON 146099436, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000417714 (dalej: „Administrator”).
   2. „Regulamin”– oznacza niniejszy dokument, który określa warunki korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
   3. „Serwis” – serwis dostępny pod adresem http://www.helpukraine.com.pl
   4. „Użytkownik” – każda osoba fizyczna odwiedzająca i korzystająca z Serwisu.

 

II. Prawa autorskie

   1. Autorskie prawa majątkowe do Serwisu, jak również do treści publikowanych w Serwisie oraz nazw domen internetowych przysługują Administratorowi. Korzystanie z nich w celach komercyjnych wymaga uzyskania zgody Administratora.
   2. Bez uprzedniej zgody Administratora Użytkownikowi nie wolno kopiować, modyfikować, usuwać jakiejkolwiek części lub całości Serwisu.
   3. Użytkownik nie jest uprawniony do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w oprogramowaniu, na którym oparty jest Serwis, w tym jego kodzie źródłowym.
   4. Z zastrzeżeniem przeznaczenia Serwisu, Użytkownik nie jest uprawniony do:
    1. wykorzystania treści Serwisu w celach związanych z działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu;
    2. wykorzystywania treści Serwisu do działań marketingowych,
    3. włączania treści innych opracowań.
   5. Użytkownik może drukować części strony internetowej lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.
   6. Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez zgody Administratora.

 

III. Warunki korzystania z Serwisu

   1. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.
   2. Administrator na zasadach określonych w Regulaminie umożliwia Użytkownikom dostęp do treści zamieszczonych w Serwisie, w tym danych kontaktowych Administratora oraz możliwość skorzystania z udostępnionych formularzy.
   3. Treści zamieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie ogólnej informacji, w związku z czym nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
   4. Z Serwisu można korzystać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
   5. Zakazane jest podejmowanie działań zakłócających pracę Serwisu.
   6. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej.
   7. Korzystanie z Serwisu wymaga aktywnego połączenia z Internetem.
   8. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu powinien zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych dostępnych w Polityce Prywatności.

 

IV. Wymagania techniczne

   1. Użytkownik we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność powinien zadbać o spełnienie wymagań technicznych urządzenia mobilnego, jego konfigurację, aktualność oprogramowania oraz dostęp do Internetu.
   2. Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:
    1. urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,
    2. połączenie z Internetem,
    3. dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,
    4. włączoną obsługę skryptów JavaScript,
    5. włączoną obsługę plików Cookie.

 

V. Zasady bezpieczeństwa

   1. Administrator informuje, że w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, Użytkownik pozostaje narażony na zagrożenia, m.in. w postaci:
    1. działania oprogramowania szpiegującego,
    2. podszywania się w celu wyłudzenia informacji,
    3. wirusów komputerowych,
    4. spam.
   2. Zagrożenia dotyczą nie tylko komputerów, ale też innego sprzętu przenośnego, np. smartfonów, tabletów.
   3. Oprogramowanie szpiegujące to takie, które w sposób ukryty może zostać zainstalowane na urządzeniu Użytkownika np. przez wejście na spreparowaną stronę lub uruchomienie pliku przesłanego w poczcie elektronicznej. Może ono monitorować/przesyłać do atakującego zarówno dane umieszczone na urządzeniu, jak i działania Użytkownika: ruchy myszką, tekst wpisywany z klawiatury, uruchamiać podgląd/podsłuch z kamery i mikrofonu.
   4. Podszywanie się (ang. phishing) to umieszczenie w Internecie fałszywych stron naśladujących oryginalne i nakłanianiu Użytkowników do zalogowania się na nie np. przez wysłanie spreparowanej wiadomości pocztowej, która udaje komunikat od autentycznej instytucji lub osoby. Celem jest przechwycenie danych dostępowych do usługi (loginu, hasła).
   5. Wirus komputerowy to oprogramowanie złośliwe, które przenosi się poprzez zapis zainfekowanego pliku na nośniku danych np. dysku twardym, pendrive. Celem wirusa jest kradzież lub usunięcie danych, zakłócenie pracy urządzenia lub przejęcie nad nim kontroli. Najczęściej do zarażenia wirusem komputerowym dochodzi po pobieraniu plików z niezaufanego źródła internetowego lub otwarciu załącznika w poczcie elektronicznej.
   6. Spam to niezamawiane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców. Często przenoszą wirusy komputerowe, oprogramowanie szpiegujące, odnośniki do złośliwych stron.
   7. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z Internetu, Użytkownik powinien:
    1. zadbać o bezpieczeństwo używanego urządzenia. Urządzenie w szczególności powinno posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, aktualną i bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową (ang. firewall);
    2. cyklicznie sprawdzać, czy system operacyjny i programy zainstalowane na urządzeniu posiadają najnowsze aktualizacje, ponieważ w atakach wykorzystywane są błędy wykryte we wcześniej zainstalowanych wersjach oprogramowania;
    3. zabezpieczyć dane dostępowe do usług oferowanych w Internecie – np. loginy, hasła, PIN, certyfikaty elektroniczne itp. takich danych nie należy ujawniać lub przechowywać na urządzeniu w formie, która umożliwia łatwy dostęp i odczyt;
    4. zachować ostrożność podczas otwierania załączników lub klikania odnośników w wiadomościach, których się nie spodziewaliśmy np. od nieznanych nadawców. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto się skontaktować z nadawcą;
    5. stosować filtry antyphishingowe, lub inne narzędzia weryfikujące, czy wyświetlona strona nie wyłudza informacji;
    6. pobierać i instalować pliki wyłącznie z zaufanych źródeł;
    7. ustalić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu do sieci (Wi-fi). Rekomenduje się także korzystanie z zaufanych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi np. WPA2;
    8. kontrolować dostęp fizyczny do urządzeń.

 

VI. Uprawnienia Administratora

   1. Administrator jest uprawniony do kontrolowania przestrzegania Regulaminu.
   2. Administrator jest uprawniony do usunięcia treści, w tym fotografii, które w jakikolwiek sposób są sprzeczne z prawem, naruszają prawa osób trzecich, dobre obyczaje lub postanowienia Regulaminu.
   3. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usług w ramach Serwisu w przypadku awarii, przeglądów lub modernizacji systemu teleinformatycznego. W przypadku całkowitego wyłączenia funkcjonowania systemu na stronie internetowej zostanie opublikowany stosowny komunikat.
   4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, o czym powiadomi Użytkowników zamieszczając w Serwisie stosowną informację.

 

VII. Zasady odpowiedzialności

   1. Administrator ponosi odpowiedzialność za szkody, jakie Użytkownik poniósł w związku z nienależytym wykonaniem usług wyłącznie w zakresie określonym w Regulaminie.
   2. Administrator ponosi odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie, za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługę, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.
   3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści, w tym potencjalnych zysków.
   4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów lub dostawców usług telekomunikacyjnych, operatorów poczty elektronicznej lub dostawców energii elektrycznej).
   5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
   6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Usługobiorców, w szczególności za korzystanie przez nich z usług w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem, dostępnymi instrukcjami.
   7. Administrator dokona należytych starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
   8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie lub wady urządzeń, oprogramowania i instalacji Użytkownika i nie dokonuje ich napraw, regulacji lub adaptacji.

 

VIII. Zgłaszanie reklamacji

   1. Użytkownikom przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji w sprawie usług świadczonych drogą elektroniczną.
   2. Reklamacje mogą być zgłaszane zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.
   3. Reklamacje należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej biuro@instytutwolnosci.pl
   4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
   5. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu na rozpoznanie reklamacji ze względu na skomplikowany przedmiot reklamacji, lub dużą liczbę zgłoszonych reklamacji. W takim przypadku zostanie przekazana informacja o wydłużeniu terminu na rozpoznanie reklamacji wraz z podaniem przyczyny wydłużenia terminu.
   6. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje: dane identyfikacyjne reklamującego (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej), opis zgłaszanego problemu, wskazanie daty wystąpienia problemu (dzień, miesiąc, rok).
   7. Administrator zastrzega sobie prawo żądania od reklamującego udzielenia dodatkowych informacji lub wyjaśnień w sytuacji, gdy wymaga tego rozpatrzenie reklamacji. Wyjaśnienia lub informacje powinny zostać udzielone w terminie 7 dni od otrzymania żądania. Administrator zastrzega, że reklamacja może nie zostać rozstrzygnięta z powodu braku wystarczających informacji.
   8. Decyzja w przedmiocie reklamacji będzie doręczana na wskazany adres poczty elektronicznej.

 

IX. Zmiany Regulaminu

   1. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku:
    1. zmian przepisów prawa lub ich interpretacji;
    2. nałożenia określonych obowiązków przez właściwe organy państwa;
    3. zmian organizacyjnych, w tym dotyczących działania Serwisu lub obsługi Użytkowników;
    4. zmian technologicznych i funkcjonalnych;
    5. zmian w zakresie świadczonych usług lub funkcjonalności, w tym wprowadzanie nowych;
    6. zmian redakcyjnych.
   2. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie 15 dni od momentu powiadomienia o zmianach i udostępnienia nowej wersji Regulaminu.
   3. Usługodawca informuje o zmianie Regulaminu.
   4. Nowa wersja Regulaminu zostanie opublikowana w Serwisie.
   5. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu bez zachowania 15-dniowego terminu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:
    1. gdy wprowadzenie zmian wynika z obowiązku prawnego lub decyzji właściwego organu, zaś konieczność wprowadzenia wymaganych zmian uniemożliwia dotrzymanie wyżej wymienionego 15- dniowego okresu powiadomienia;
    2. zmiana jest konieczna ze względu na potrzebę przeciwdziałania oszustwom, złośliwemu oprogramowaniu, naruszeniom danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
   6. Użytkownik może zaakceptować zmiany lub zrezygnować z korzystania z Serwisu. W przypadku braku wyraźnej akceptacji nowej wersji Regulaminu, pierwszą czynność dokonaną po wejściu w życie zmian uważa się za wyrażenie zgody na świadczenie usług na nowych zasadach.

 

X. Postanowienia końcowe

   1. Do Regulaminu stosuje się prawo polskie.
   2. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Usługobiorca będący konsumentem ma możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ang. Online Dispute Resolution, w skrócie ODR), dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
   3. Użytkownik prowadzący działalność gospodarczą może podjąć próbę ugodowego załatwienia sporu z Usługodawcą, za pośrednictwem niezależnego mediatora. W przypadku zwrócenia się z propozycją mediacji i zaakceptowaniu tej propozycji przez Usługodawcę, mediacja będzie prowadzona przez mediatora wyznaczonego przez Polskie Centrum Mediacji (http://mediator.org.pl/) lub Centrum Mediacji działające przy Konfederacji Lewiatan z siedzibą w Warszawie (http://konfederacjalewiatan.pl/mediacje).
   4. Spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne, przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora.
   5. W przypadku sporów z konsumentami będą one rozstrzygane przez sąd właściwy na zasadach ogólnych.
   6. We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@instytutwolnosci.pl