RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób korzystających z usług Centrum Pomocy

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Instytut Wolności z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Hoża 27/14, 00-521 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000417714, NIP 7010340617 (dalej: „Fundacja”).

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji praw możesz kontaktować się pisemnie na adres Fundacji: ul. Hoża 27/14, 00-521 Warszawa albo za pośrednictwem adresu e-mail: BIURO@INSTYTUTWOLNOSCI.PL

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. realizacji zadań w celu realizacji interesu publicznego, tj. zadań statutowych Fundacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO);
  2. wykonania obowiązków nałożonych na Fundację przepisami prawa, np. w zakresie sprawozdawczości (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO);
  3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fundacji, w postaci przyjęcia zgłoszenia, jego rozpatrzenia, udzielenia Ci odpowiedzi, przekazania Twoich danych podmiotom współpracującym z Fundacją, tj. w zależności od rodzaju zgłoszenia – kancelarii adwokackiej/kancelarii radcy prawnego, psychologowi, tłumaczowi, umieszczenia państwa danych w bazie osób korzystających z pomocy Fundacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  4. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie stanowiła Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  5. Jeżeli przekażesz Fundacji informację o Twojej narodowości lub stanie zdrowia, będzie ona przetwarzana w ramach uprawnionej działalności Fundacji (na podstawie art. 9 ust. 2 lit d RODO).
 2. Na podstawie Twojej zgody przekażemy Twoje dane kancelarii adwokackiej/kancelarii radcy prawnego, psychologowi, tłumaczowi – w zależności od rodzaju pomocy, po która się zgłaszasz do Fundacji.
 3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Możesz zgłosić sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO.
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu, gdy zakończysz korzystanie z usług Fundacji lub ustania prawnie uzasadnionego interesu Fundacji. Dane osobowe będą przetwarzane przez dłuższy okres – jeżeli przepis prawa nakłada na Fundację taki obowiązek (wówczas dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany przepisami prawa). Dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody zostaną usunięte po wycofaniu zgody.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić Fundacji rozpatrzenie zgłoszenia, kontakt z Tobą lub udzieleni Ci pomocy, po którą się zgłaszasz.
 7. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz Fundacji (np. świadczącym usługi w zakresie obsługi teleinformatycznej), jak również kancelarii adwokackiej/kancelarii radcy prawnego, psychologowi, tłumaczowi (w zależności od rodzaju udzielanej pomocy), organom państwowym działającym na podstawie przepisów prawa.
 8. Na zasadach określonych w RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, prawo sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania.
 9. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 10. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.
 11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ani organizacjom międzynarodowym.